fbpx

Avís legal:

 

Aquest Avís legal (d’ara endavant, “l’Avís legal”), juntament amb la Política de privadesa i cookies, regeix l’accés i la utilització d’aquest lloc web (d’ara endavant, “el Lloc web”).

El simple accés al Lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal. En cas de no estar d’acord amb aquest Avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-ho.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Informació general del Lloc web
En compliment de l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: Comunitat Budista Triratna de Catalunya (d’ara endavant, “TRIRATNACATALUNYA”).

Domicili social: Calle Marina 125, 08013, Barcelona, Espanya

C.I.F.: R0802051C

E-mail: triratna.barcelona@gmail.com

Telèfon: 640 942 123

 

Normes d’utilització del Lloc web
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre per accedir als diferents serveis i/o continguts del Lloc web que ho requereixin.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a TRIRATNA CATALUNYA davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se TRIRATNACATALUNYA, a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

Exclusió de responsabilitat
L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica para TRIRATNA CATALUNYA l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

TRIRATNA CATALUNYA no es responsabilitza dels danys produïts al programari i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web o la navegació pel mateix.

TRIRATNA CATALUNYA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web
El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, TRIRATNACATALUNYA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu del seu ilicitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a TRIRATNACATALUNYA, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi para TRIRATNACATALUNYA l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre TRIRATNA CATALUNYA i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de TRIRATNACATALUNYA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats.

Tret que s’indiqui expressament ho contrario en el Lloc web, TRIRATNA CATALUNYA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la ilicitud, qualitat, desactualización, indisponibilidad, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a TRIRATNACATALUNYA.

 

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de TRIRATNA CATALUNYA o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

L’Usuari manifesta ser l’únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (d’ara endavant, “els Continguts”) que publiqui en el Lloc web o enviï a través del mateix, garantint que l’ús dels mateixos en el Lloc web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests Continguts, l’Usuari cedeix gratuïtament a TRIRATNA CATALUNYA els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins avui d’acceptació d’aquest Avís legal. Aquesta cessió s’efectua per a l’àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l’Usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de defunció.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc web són titularitat de TRIRATNA CATALUNYA o tercers, sense que pugui entendre’s atribuït a l’Usuari dret algun sobre els mateixos.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal anés declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tot la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest Avís legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de litigi entre TRIRATNA CATALUNYA i l’Usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.